تگ: فیلم > اقتصاد

اقتصادی / مهر | اقتصاد - 2 هفته پیش

هنگام قطع برق چه کنیم؟

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به وسایل برقی باید پس از قطع برق، تجهیزات برقی را از پریز خارج نموده و حداکثر پس از ۱۰ دقیقه بعد از وصل شدن مجدد برق به پریز وصل کنید.