شیزوان نیوز - سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی

صحبت zwnj های تارتار پیش از دیدار با ذوب zwnj آهن