شیزوان نیوز - سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی

حمله ارازل و اوباش به مردم گرگان با تبر و شمشیر در روز روشن