شیزوان نیوز - سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی

اوه چه زلزلۀ ناگهانی بود